Biểu đồ độ hòa tan

Flo F-
Clo Cl-
Brom Br-
I-ốt I-
Crôm ClO3-
Hiđroxit OH-
Sunfit SO32-
Sunfat SO42-
Cacbonat CO32-
Nitrit NO2-
Nitrat NO3-
Phốt phát PO43-
Xyanua CN-
Cyanat OCN-
Thioxyanat SCN-
Dịchromat Cr2O72-
Oxit O2-
Amoni NH4+
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Không sẵn có-
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Liti Li+
Hơi tanSS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hơi tanSS
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Hòa tanS
Không sẵn có-
Hòa tanS
Hòa tanS
Phản ứng với nướcR
Natri Na+
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Phản ứng với nướcR
Kali K+
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Phản ứng với nướcR
Magiê Mg2+
Hơi tanSS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Canxi Ca2+
Không tanI
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hơi tanSS
Không tanI
Hơi tanSS
Không tanI
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Hòa tanS
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Hòa tanS
Phản ứng với nướcR
Bari Ba2+
Hơi tanSS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Không tanI
Không tanI
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Hòa tanS
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Phản ứng với nướcR
Sắt (II) Fe2+
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Sắt (III) Fe3+
Hơi tanSS
Hòa tanS
Hòa tanS
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Hơi tanSS
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Đồng (II) Cu2+
Hơi tanSS
Hòa tanS
Hòa tanS
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Không tanI
Hòa tanS
Không tanI
Bạc Ag+
Hòa tanS
Không tanI
Không tanI
Không tanI
Hòa tanS
Hơi tanSS
Không tanI
Hơi tanSS
Không tanI
Không tanI
Hòa tanS
Không tanI
Không tanI
Không tanI
Hơi tanSS
Hòa tanS
Hơi tanSS
Kẽm Zn2+
Hơi tanSS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Không tanI
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Không tanI
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Chì (II) Pb2+
Hơi tanSS
Hơi tanSS
Hơi tanSS
Không tanI
Hòa tanS
Không tanI
Không tanI
Không tanI
Không tanI
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Hơi tanSS
Không sẵn có-
Không tanI
Nhôm Al3+
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Không sẵn có-
Hòa tanS
Không tanI
S
Hòa tan
SS
Hơi tan
I
Không tan
-
Không sẵn có
R
Phản ứng với nước